Podmínky

Při výpůjčce automobilu z naší společnosti požadujeme tyto doklady:

Fyzické osoby nepodnikající:

  • platný řidičský průkaz skupiny B
  • platný občanský průkaz, nebo cestovní pas
  • kreditní kartu (nebo embosovanou DK)

Fyzické osoby podnikající, nebo právnické osoby:

  • platný řidičský průkaz skupiny B
  • platný občanský průkaz, nebo cestovní pas
  • kreditní kartu (nebo embosovanou DK)
  • Výpis z OR, nebo ŽL

Vozidlo přebírá klient s plnou nádrží a je povinen jej opět s plnou nádrží vrátit.

Po překročení výpůjční doby o více než 90 minut naše společnost účtuje další den, minimální sazba půjčovného je 1 den, tj. 24 hod.

Kauce se provádí pomocí kreditní karty, nebo v hotovosti. Výše kauce je závislá na kategorii vozu a délce pronájmu.

Vozidlo může být po dohodě na vyžádání klienta přistaveno, nebo vráceno na jiném místě, než je provozovna autopůjčovny.

Vozidlo má oprávnění řídit pouze osoba uvedená ve smlouvě. Další řidič, řidiči musí být uvedeni ve smlouvě o pronájmu dopravního prostředku. Půjčování vozidel třetím osobám, nebo dále za úplatu je zakázáno. Jestliže pronajímatel zjistí, že vozidlo bylo k řízení předáno jiné osobě a tato služba nebyla sjednána, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 10 000,- CZK.

Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií, či škodou na předmětu nájmu nese nájemce.

Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození, nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny užívat vozidlo. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty, je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování parkoviště a garáže, která jsou hlídána. Nájemce se nesmí účastnit s předmětným vozidlem motoristických závodů, soutěží a závodních okruhů, nebo využívat vozidlo mimo komunikace pro motorová vozidla.

Pojištění vozidla

Vozidla jsou havarijně pojištěna. Při zavinění škody, nebo poškození vozidla neznámým pachatelem platí nájemce spoluúčast na škodě 10 až 15% (nejméně však 10 000,- až 15 000,- CZK "dle kategorie vozidla").

Rovněž je autopůjčovnou hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (použití alkoholických nápojů , nebo omamných látek řidičem vozidla). Pojištění se rovněž nezvtahuje na škody, které vznikly nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a ráfků.

Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečných odkladů autopůjčovně.

V poslední řadě se pojištění nevztahuje na přepravovaná zavazadla.

Cesty do zahraničí

Vycestování do zahraničí v naší autopůjčovně Brno není zpoplatněno, však je uživatel povinen předem tento úmysl oznámit. Vycestovat může pouze se souhlasem. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci účtovat sankční poplatek 10 000,- CZK.

Dále při neoznámení této skutečnosti autopůjčovna Brno nehradí náklady, které nebudou hrazeny pojišťovnou při vzniku škodné události. Budou hrazeny nájemcem v plné výši.